Privacyverklaring

Wellness Centre Homestay Dreamtime is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wellness Centre Homestay Dreamtime
Groenestraatje 12
7419 CS Deventer
+31570615249
www.homestaydreamtime.nl
info@homestaydreamtime.nl

Privacyfunctionaris gegevensbescherming

A.H.J. van Brussel is de functionaris gegevensbescherming van Homestay Dreamtime. Hij is te bereiken via info@homestaydreamtime.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Homestay Dreamtime verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de Bed & Breakfast

– Voor- en achternaam
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Voor de Holistische praktijk

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Daarnaast de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– Gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)
– Naam en polisnummer zorgverzekering
– Naam en telefoonnummer huisarts
– Naam, functie en telefoonnummer verwijzer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Homestay Dreamtime verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bed & Breakfast

– De jaarlijkse verplichte aangifte voor de btw en de inkomstenbelasting en voor de  toeristenbelasting aan de gemeente Deventer.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Holistische praktijk

– De jaarlijkse verplichte aangifte voor de btw en de inkomstenbelasting.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Aanleg van een cliëntendossier (dit is verplicht gesteld door de beroepsvereniging BATC in verband met vergoeding door de zorgverzekeraar en het klacht- en tuchtrecht).

Geautomatiseerde bedrijfsvoering

Wellness Centre Homestay Dreamtime neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Homestay Dreamtime bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres

Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden digitaal opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@homestaydreamtime.nl.

Personalia (afname dienst)

Bij het maken van een onderlinge overeenkomst zijn diverse personalia noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren. Deze gegevens worden bij beëindiging behouden binnen we wettelijk verplichte bewaartermijn.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wellness Centre Homestay Dreamtime verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Homestay Dreamtime gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wellness Centre Homestay Dreamtime en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@homestaydreamtime.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wellness Centre Homestay Dreamtime wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wellness Centre Homestay Dreamtime neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@homestaydreamtime.nl.

Nieuwsbrief

Vul hieronder jouw gegevens in en je ontvangt automatisch onze nieuwsbrief in je mailbox!